Bác Hoàng Nguyễn

Janie, gia đình bác cảm ơn con nhiều, bia làm cho con trai bác đẹp lắm