Hoa T. Hoàng

Cảm ơn cô Janie Phạm và công ty Bia Mộ Đông Phương, anh chị em chúng tôi rất hài lòng việc cô làm cho Ba Mẹ chúng tôi, chắc chắn trên cao Ông Bà rất mãn nguyện